Start
Propositioner
Aktuel stilling
Kampprogram 2008
Udskriv kampkort
Slutspilmatcher
Klubkoordinatorer
Links
Bestyrelse
Invitation og tilmelding til årsmødet 2008
Årsmøde referat
Landsfinale 2008
Tilmelding 2009
Arkiv 2008 - Referat fra Årsmøde


Royal Unibrew - Golf logo
ROYAL UNIBREW GOLF – Østkredsen, Årsmøde

Afholdt i Søllerød GK. 2.nov 2009
Referat


Ud af Østkredsens 55 klubber var 27 repræsenteret.
 1. Til dirigent valgtes John Munthe
 2. Formand IB Andersen glædede sig i sin årsberetning over den stadig voksende tilslutning til RUG’s breddegolfturnering:
  330 tilmeldte hold i 2008. – I 1999 var der 197 hold .
  Desværre var der nogle hold, der trak sig,så klubberne må vurdere nøje Ved tilmelding! – Der er således 10 hold der har karantæne i 2009.
  For første gang var alle rækker repræsenterede (også VC) ved både østkreds og Landsfinaler.
  - Disse blev afviklet på henholdsvis Fredensborg og Gilleleje (Østkreds) samt Skovlunde-Herlev (Landsfinaler) 7 ud af 9 landsfinaler blev vundet af hold fra Østkredsen!
  Som noget nyt vil de fire VA – hold fra semifinalerne overgå til DGU – regi 2009
  DGU udvider også i seniorrækken, derfor rykker flere SB hold op i SA – rækken i år.
  Endelig er alle turneringsbetingelser nu ens i Kreds Nord, Syd og Øst.

  Beretningen blev godkendt
 3. Regnskab og Budget blev omdelt og der var følgende kommentarer/bemærkninger: Sponsor giver i alt kr. 40.000,- til de tre kredse. Kun hold til og fra Bornholm får tilskud til trp. i Østkredsen. Budgettet er mindre end sidste år fordi styrelsen formindskes, idet planlægningen af turneringen lægges ud i klubberne fra 2009.-
  Regnskab og Budget godkendt
 4. I forb. med turneringsberetningen blev listerne over SA – SB – VA – VB & VC udleveret. - På grund af oprykning til DGU regi rykker 9 hold op fra VB til VA og 13 hold oprykkes fra VC til VB.
  I 2009 bliver der herefter 7-puljer i VA og 7 i VB – og ingen nedrykning i 2009 Der kan forekomme nedrykning fra VA til VB, VB til VC, SA til SB, grundet reglen om kun ét hold i hvert lag.
  Fire SA hold er rykket op i DGU–regi og det medfører, at der oprykkes 11 hold fra SB- til SA-rækken
  Furesøen og Storstrømmen er nedrykkere fra DGU–regi til SA.
  På forespørgsel om spil på lørdage/søndage blev det fastslået, at der spilles hverdagsgolf dog med undtagelse af Bornholmerkampene. Generelt blev det fremhævet fra flere sider, at en repræsentant fra klubberne i slutspillene gerne ses behjælpelige med tilrettevisning af holdene mht. forplejning, tider, booking i klubben mv.
 5. Forslag fra Styrelsen

  1. Der må anvendes afstandsmålere. – Begrundes med at DGU har tilladt det, samt at de allerede bruges i Vest–kredsene. - Der må kun afstandsmåles (ikke højder, vindhastigheder mv.)– kan instrumentet andet end afstandsmåling medfører det diskvalifikation.
   Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning
  2. Hvis en puljevinder trækker sig, rykker nr. to op i dennes sted.- Efter en del parlamenteren
   frem og tilbage med overvejende indsigelser, blev forslaget trukket tilbage.
   D.v.s.: Walk – over er gældende.
  3. Resultater skal være indtastet senest tredjedagen! Efter forskellige løsninger var fremsat, samledes man om:
   Resultater skal være indtastet senest mandag i efterfølgende uge.
  4. Puljer lægges på nettet senest ult. dec. og hjemmeholdets matchdatoer og tidspunkter skal være tastet i databasen senest den 20. marts efter styrelsens anvisninger. Det praktiseres allerede i Vest. Efter opklaring af div. spørgsmål blev:
   forslaget vedtaget ved håndsoprækning.
  5. Efterretning angående hcp.grænser De for to år siden ønskede, nye hcp- grænser er nu vedtagne i både Vest- og Østkredsen:

   piger drenge
   A-række 6,0 4,5
   B-række 13,0 10,5
   C-række 20,0 16,5
   D-række 27,0 22,5
  Forslag fra klubberne:
  Leo Christensen – Kalundborg trak forslagene.

  Poul E. Petersen - Næstved ønsker, at der må vælges, hvad der skal spilles, hvis der mangler. én dame og én herre!
  Efter forskellige ytringer bl.a. at foursome spilles som udgangspunkt, men man kan evt. blive enige om noget andet, blev det dog vedtaget:
  At fastholde turneringsbetingelserne som de er nu.

  Næstved foreslog, at der i turneringsbetingelserne indføres, at såfremt en klub 2 gange udebliver fra kampe, ekskluderes klubben automatisk fra puljen, og der ses bort fra de kampe, som klubben allerede har været involveret i.
  Årsmødet vedtog forslaget.

  Hedeland ønsker mindst tre medlemmer i en turneringskomite, for div. afgørelser . Dette blev vedtaget med den selvfølge, at matchleder altid er den ene!-Der vil altid blive rådspurgt rundt, også evt. i DGU.

  Hedeland ønsker revision af regnskabet, idet omsætningen er stor nok til det. Formand bakkede forslaget op, og det blev henvist til pkt. 6 – valg af revisor.

  Køge ønskede en opblødning af regler om spillerdeltagelse efter at have spillet i DGU- regi / og/eller at kunne deltage på mere end ét hold i regionsgolfen. Styrelsen kunne ikke gå ind for nogen ændringer og forsamlingen vedtog at:
  gældende turneringsbetingelser fastholdes.
 6. Valg til styrelsen
  Fmd. Ib Andersen trækker sig tilbage, men forbliver som kasserer.
  Ny fmd.og matchleder bliver John Munthe
  Ny matchlederaspirant Bent Rud tiltræder sammen med John Munthe. Bent sendes på DGU’s matchlederkursus i foråret 2009
  Åge Petersen fortsætter (slutspil)
  P. Harrekilde og P.Havsteen fratræder (planlægning)
  Som ny revisor valgtes P.Havsteen
 7. Eventuelt
  Hedeland lægger bane til Sjællandsfinaler, som afvikles 12. & 13. september 2009
  Fra nu af er navnet på hjemmesiden: www.royal-golf.dk
  Formand og matchleder har fra d.d.: e-mail: munthe.john@gmail.com
  Til næste årsmøde vil styrelsen undersøge mulighederne for at udarbejde et sæt vedtægter for regionsgolfen i øst.
  Mødet hævet og dirigenten takkede for god ro og orden.


Referent : P Havsteen